560.000
528.000
528.000

Mô hình cổ điển

Mô hình vespa cổ điển

526.000
430.000525.000
525.000
525.000