1.100.000

Mô hình cổ điển

Mô hình chiến binh la mã cổ

1.060.000
999.000
899.000
528.000
528.000

Mô hình cổ điển

Mô hình vespa cổ điển

526.000
525.000
525.000