1.220.000
1.220.000
1.210.000
1.199.000
1.190.000
1.100.000
400.0001.090.000

Mô hình cổ điển

Mô hình chiến binh la mã cổ

1.060.000
990.000
899.000

Mô hình cổ điển

Điện thoại cổ điển CD453

890.000